Solceller

Kungshamns El – Behörig solcellsinstallatör

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler.

Återförsäljare av Rexel

Rexel är världens största distributör av solenergiprodukter och har mer än 10 års erfarenhet inom området. Vi tror på solen som energikälla, för att klara Sveriges målsättning att ställa om till förnyelsebar energi. En klimatsmart investering i solenergi ger återbetalning på relativt kort tid. Med de bidrag som finns för närvarande förkortas den tiden ytterligare.

Rexel erbjuder produkter med marknadens bästa garanti från trygga leverantörer.

Vem får installera

Vem har behörighet att installera solceller?
I praktiken får ”vem som helst” montera en solpanel. Detta under förutsättning att den är utförd med snabbkopplingsdon.

Men, enligt lag räknas kablage från solpanel och ner från taket som en starkströmsinstallation. Denna installation kräver alltså att bli utförd av installatör med elektrisk starkströmsbehörighet. Detta är inte många konsumenter medvetna om och det förtydligas inte alltid från säljare.

Många företag idag säljer solcellsanläggningar till ”billigast pris” via näthandel. I vissa fall ombesörjer man själva montaget men i stort sett aldrig elektrisk inkoppling och driftsättningen. Detta beror på att man oftast saknar elbehörighet.

Vi elinstallatörer blir ibland tillfrågade om att göra själva inkopplingen i en redan monterad och ihopkopplad solcellsanläggning, Då ofta bristfälligt utförd av en ej behörig person. Det är för oss då ett reglelbrott att utföra och därmed stå ansvariga för en sådan installation.

En optimalt fungerande och professionellt installerad solcellsanläggning köper du bäst genom en behörig elinstallatör med kvalitetsprodukter från ledande tillverkare. Din anläggning ska generera el i minst 25-30 år, då är den bästa vägen att göra rätt från början.
Elsäkehetsverket säger:
Allt utförande som ingår i en solcellsanläggning är behörighetskrävande med undantag för:
– Montage av enskild solpanel
– Hopkoppling av solcellspaneler, förutsatt att anslutningarna är utförda som snabbkopplingsdon. Vid allt montage och hopkoppling är det av största vikt att leverantörens anvisningar följs.

Fast elpris i minst 25 år

Visst har vi förutsättningar i Sverige att utnyttja solen som energikälla. Solenergi är ett hållbart alternativ som ger ett fast elpris i minst 25 år.
Dessutom är ett solcellssytsem helt tyst och i stort sett underhållsfritt.

Så här fungerar solcellssystem

Energi från solen

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljus till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler.

Hur fungerar solceller?

Solcellssystem omvandlar ljus till elektricitet genom ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och polymerresin. De varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är hundratals kvadratmeter, gjorda av en serie sammanlänkade moduler. När elektroner
i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar flöda genom materialet och genererar likström som transporteras genom en kabel till en växelriktare. Denna omvandlar likströmmen till 230V växelström så att den kan anslutas till elnätet.

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler som vanligtvis är 1×1,65 m. Av dessa kan man bilda en serie moduler som i princip kan bli hur stor som helst. För att kunna anpassas till olika typer av tak, eller sättas på en fasad, kan solcellssystem monteras både vertikalt och horisontellt.

Vad betyder kWp och kWh?

Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). Detta indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Tillgänglig installationsyta avgör hur många kWp man får plats med i sitt solcellssystem.

Den totala mängden el systemet genererar på ett år mäts i kilowattimmar (kWh). Väderstreck, vinkel, skuggning och hur solig platsen är påverkar produktionen, liksom systemets storlek (i kWp).

Många faktorer spelar in

Riktning och lutning För optimal prestanda sett över ett år bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning mellan 10° och 50° mot horisontalplanet. System som riktas rakt östligt och rakt västligt fungerar också, även om effekten kommer att bli mindre. Installation rekommenderas inte på tak vända mot norr. Mängden el som genereras av ett solcellssystem

Takytans form

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler på ca 1,6 m2, vilket möjliggör montering på de flesta tak. Ett 3 kWp-system bestående av 12 paneler som tillsammans upptar en yta på 15 m2 genererar
ungefär 2800 kWh per år.

sol1

Skuggning

Skuggning av en enskild modul påverkar hela systemets prestanda eftersom alla moduler är ihopkopplade. En viss skuggning kan tillåtas tidigt eller sent på dagen utan att verkningsgraden påverkas särskilt mycket. Innan installation påbörjas bör kontrolleras om det finns träd, skorstenar, antenner eller ventilationsrör som skulle kunna skugga panelerna. En vanlig lösning, som ofta används vid installa-tion på villatak, är att montera så kallade micorinverters. Det innebär att en microinverter kopplas till varje panel. Om en panel skuggas påverkas endast den panelen. Vanligast är dock att man använder stränginverters där panelerna kopplas i serie. Det ger en kostnadseffektiv anläggning men kräver skuggfria lägen. Solcellssystem är inte helt beroende av direkt solljus. De kan fortfarande producera energi även om det är molnigt. Molniga dagar genereras ungefär 1/3 av energin jämfört med soliga dagar under samma årstid.

sol2

sol3

Att ansluta till elnätet

Allmänt om anslutning

De allra flesta solcellssystem installeras i byggnader som redan är anslutna till elnätet. Solpanelerna ansluts till nuvarande system och elen som genereras används antingen i fastigheten eller exporteras till elnätet, beroende på hur mycket el som används för stunden.

Regler

Enligt Elsäkerhetsverket är allt utförande som ingår i en solcellsanläggning behörighetskrävande med undantag för montage av enskild panel och hopkoppling av paneler, förutsatt att anslutningarna är utförda som snabbkopplingsdon. Vid allt montage och hopkoppling är det viktigt att leverantörens anvisningar följs.

Om bygglov, bidrag och avdrag

Bidrag och avdrag

Det finns investeringsstöd att söka för övergång till förnybar energi. Länsstyrelsen beslutar om stöd när det gäller privatpersoner och företag, offentlig verksamhet, organisationer, bostadsrättsföreningar etc.

Ett beviljat investeringsstöd kan inte kombineras med ROT-avdrag. Bidraget är f.n på högst 20 % för privatpersoner och 30 % för företag och gäller hela solcellsinstallationen, både material och arbete. Privatpersoner kan också erhålla en skatterabatt på 60 öre per KWh.

Bygglov

Lokalt finns olika regler beträffande bygglov för solcellsanläggningar. Särskilda regler kan också gälla för installationer på platta tak, k-märkta byggnader samt världskulturarv och naturvårdsområden. Vi rekommenderar att en kontroll hos byggnadsnämnden i respektive kommun görs innan installation påbörjas.

Vi rekommendrar också fastighetsägare att informera aktuellt försäkringsbolag om installationen eftersom detta kanske måste noteras som ett sakförhållande på försäkringen.

Delbetalning

Vi kan erbjuda delbetalning för solcellssystem till konsumenter, företag, bostadsrättsföreningar etc genom våra samarbetspartners. Kontakta oss för mer information.

Produktionsgaranti

Vi kan, genom vår leverantör, ge konsumenter fem års produktionsgaranti på system upp till 10 kWp. Det innebär att om du köper Rexels produkter och installationen görs av oss får du en extra
trygghet. Rexel står för mellanskillnaden om anläggningen levererar mindre än 90 % av det utlovade!

Vår samarbetspartner

Vi arbetar tillsammans med Rexel Energy Solutions som är en del av Rexel Sverige AB, en av landets största elgrossiter. Rexel är ett stabilt företag med verksamhet över hela världen.

Tillsammans med Rexel kan vi erbjuda den bästa lösningen med produkter från välkända och solida tillverkare. Produkterna håller mycket hög kvalitet och standardiserade garantikrav. Uppgift om gällande standardgarantier lämnas vid varje tillfälle.

Vill du veta mer?

www.energeasysolar.se kan du läsa mer om solenergi, produktionsgaranti med mera. Där kan du också konfigurera din egen solcellsanläggning. Eller, så ringer du helt enkelt till oss!

Låter det intressant? Kontakta oss!